danalweb

simply life

ความหมายของชีวิต

ชีวิต คือ อะไร

ความหมายของชีวิต       ชีวิต คือ การดำรงอยู่ของสรรพสิ่ง สัมผัส เรียนรู้ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่เข้ามากระทบกับตัวเรา ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะสร้างความรู้สึก อารมณ์ ความคิด ประสบการณ์ต่างๆ ให้เราได้รู้จักสิ่งต่างๆมากขึ้น ตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละบุคคล ความสุข หรือ ทุกข์ เกิดจากอะไร      คนเราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อ สมหวัง ได้สิ่งที่เราต้องการ ได้สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง ที่ชอบ  ไม่มีสิ่งใดต้องกังวล สุขภาพที่ดี ได้อยู่กับคนที่รัก ครอบครัว มีความสงบในใจ ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้      ส่วนความทุกข์ก็เกิดจาก ความผิดหวัง ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ ได้สัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง ที่ไม่ชอบ ความเจ็บป่วย สูญเสียคนรัก มีความกังวลในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง มีความฟุ้งซ่านในใจ ไม่ปล่อยวาง จริงๆแล้วเราต้องการอะไร   …

ชีวิต คือ อะไร Read More »